Εμπορική πολιτική

Ελάχιστη ετήσια ανανέωση αξίας.

Στα πλαίσια του προγράμματος παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που έχετε επιλέξει, πρέπει να πραγματοποιείτε μια ελάχιστη ανανέωση των είκοσι εύρω (20€) ανά έτος. Το πόσο αυτό πρέπει να καταβάλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους. Μη τήρηση της παραπάνω οδηγίας θα οδηγεί σε προσωρινή φραγή της PlanetSim σας.

Σε περίπτωση φραγής της PlanetSim, ο αριθμός παύει να λειτουργεί. Ο αριθμός επαναενεργοποίειται όταν πραγματοποιηθεί η ελάχιστη ανανέωση των είκοσι ευρώ (20€).

Τυχόν υπόλοιπο χρημάτων στην κάρτα σας παραμένει αμετάβλητο κατά την περίοδο ισχύος της φραγής και μέχρι την ελάχιστη ανανέωση αξίας  ελάχιστης  είκοσι  (20 € ) ευρώ ανά έτος.

Αδικαιολόγητα υψηλή χρήση του δικτύου (high MSU)

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο κάρτες που λειτουργούν σε συστήματα συναγερμών , GPS -Tracker να πραγματοποιούν ατελέσφορες απόπειρες σύνδεσης στο δίκτυο χωρίς να ακολουθούνται από μεταφορά δεδομένων ή ολοκληρωμένες τηλεφωνικές κλήσεις ( στις τηλεπικοινωνίες αυτό ονομάζεται MSU – Message signaling Unit )  . Αυτό μπορεί να συμβεί είτε λόγω έλλειψης χρηματικού υπολοίπου στην κάρτα , είτε λόγω προγραμματισμού του μηχανήματος να κάνει πάρα πολλές και πολύ συχνές κλήσεις προς το δίκτυο . Αυτές οι απόπειρες σηματοδότησης θέτουν σε κίνδυνο την λειτουργία του δικτύου και των υπηρεσιών μας.

Παρακαλούμε ρυθμίστε τις συσκευές να μην προσπαθούν να κάνουν εγγραφή συνέχεια στο δίκτυο, αλλά τουλάχιστον ανά 5 λεπτά .

Σε διαφορετική περίπτωση η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκάστοτε σύνδεση που προκαλεί τα παραπάνω προβλήματα.

Διακοπές κατά την παροχή υπηρεσιών

Η PlanetSim προσπαθεί να διασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της. Ωστόσο, η PlanetSim δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία της υποδομής και των υπηρεσιών της. 

Ειδικότερα, η PlanetSim δεν μπορεί να εγγυηθεί (i) την κάλυψη του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε όλη την επικράτεια, (ii) την ακεραιότητα των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω του δικτύου, (iii) την καθορισμένη χωρητικότητα και το χρόνο μετάδοσης, (iv) το περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών της για τις υπηρεσίες περιαγωγής (v) την απόλυτη προστασία του δικτύου της από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή υποκλοπή και από επιβλαβές λογισμικό (είναι ευθύνη του Πελάτη να προστατεύει την υποδομή του και τα δεδομένα του από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων – σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας – και να αποτρέπει τη χρήση της υποδομής του για τη διάδοση παράνομου ή επιβλαβούς περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο).

Κίνδυνοι που προκύπτουν κατά τη χρήση των υπηρεσιών

Η PlanetSim είναι επίσης εξουσιοδοτημένη να διακόπτει τις υπηρεσίες της για την αντιμετώπιση προβλημάτων ή λόγους συντήρησης. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης τoυ Πελάτη, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει η PlanetSim θα είναι επίσης διαθέσιμες και υπό τους ίδιους όρους στο νέο τόπο διαμονής. Η PlanetSim δεν μπορεί να εγγυηθεί τη δρομολόγηση των sms και των κλήσεων και την ταχύτητα μετάδοσης, οι οποίες παραμένουν υπό τον αποκλειστικό έλεγχο των τοπικών φορέων εκμετάλλευσης που είναι υπεύθυνοι για τη δρομολόγηση των SMS και των κλήσεων προς τους συνδρομητές τους. Επιπλέον, η PlanetSim δεν εγγυάται καμία ελάχιστη διαθεσιμότητα για την ελάχιστη κίνηση δεδομένων στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Η PlanetSim απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της για παροχή των υπηρεσιών της  σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Aποποίηση ευθυνών

H χρήση των υπηρεσιών εκ μέρους του Πελάτη γίνεται με δική του αποκλειστική ευθύνη. Οι υπηρεσίες παρέχονται “ως έχουν” και “ως διατίθενται”. Η PlanetSim διατηρεί τα δικαιώματα να τροποποιεί τα χαρακτηριστικά ή τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών της ανά πάσα στιγμή, κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια. Η PlanetSim αποποιείται ρητά κάθε είδους εγγύησης, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, και των θεωρούμενων και ερμηνευόμενων εκ μέρους του Πελάτη ως τέτοιων  εγγυήσεων εμπορευσιμότητας της εμπορικής δραστηριότητάς τους ή της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η PlanetSim δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες μας θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας ή ότι οι υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή χωρίς σφάλματα, ούτε εγγυάται τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν μέσω των υπηρεσιών ή ότι τα ελαττώματα του λογισμικού θα διορθωθούν.

Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι  οποιοδήποτε υλικό ή/και δεδομένα που λαμβάνει ή με άλλο τρόπο μέσω της χρήσης των υπηρεσιών γίνεται κατά τη δική του κρίση και με δική του ευθύνη. Ο Πελάτης είναι  αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά στα συστήματα των υπολογιστών του ή των δεκτών κινητής τηλεφωνίας ή για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων που μπορεί να προκύψει από τη λήψη τέτοιου υλικού ή/και δεδομένων.

Η PlanetSim δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που αγοράζονται ή λαμβάνονται μέσω των υπηρεσιών της  ή οποιεσδήποτε συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω των υπηρεσιών αυτών. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λαμβάνετε από την Planetsim ή μέσω των υπηρεσιών μας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

Η PlanetSim δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική ή επακόλουθη ζημία ή για διακοπή επικοινωνίας, απώλεια δεδομένων ή απώλεια κερδών που προκύπτει από ή σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών μας. Ο Πελάτης δικαιούται στην περίπτωση αυτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.