Οι πελάτες της PlanetSim έχουν πλέον την δυνατότητα της ασφαλούς τηλεφωνικής συνδιάσκεψης (audio conference call)  με μέγιστο αριθμό τους δέκα (10) συνομιλητές.

Χρέωση

O χρήστης PlanetSim  που διοργανώνει την συνδιάσκεψη (audio conference call) χρεώνεται για όλες τις κλήσεις που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της συνδιάσκεψης, όπου οι χρεώσεις γίνονται με βάση την κλήση και τον χρόνο του κάθε συμμετέχοντα χωριστά

Οδηγίες Χρήσης

  • Ο χρήστης PlanetSim (χρήστης Α) ξεκινά καλώντας τον αριθμό συνδιάσκεψης +372993.
  • Ακούγεται το αυτόματο μήνυμα.
  • Ο χρήστης Α πρέπει να πατήσει το πλήκτρο αστέρι (*) για να προσθέσει ένα νέο χρήστη.
  • Εάν δεν ληφθεί εντολή μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, το σύστημα απαιτεί να πιέσετε το πλήκτρο αστέρι (*) και πάλι.
  • Εάν δεν ληφθεί εντολή μέσα σε χρονικό διάστημα 2 λεπτών η κλήση τερματίζεται.
  •  Ο χρήστης Α πιέζει το πλήκτρο αστέρι (*) και ζητείται να καλέσει τον  τον πρώτο συμμετέχοντα στην τηλεδιάσκεψη με το διεθνή κωδικό (π.χ. 0037257894563, ή 37257894563 ή 37257894563). Είναι δυνατόν να καλέσει οποιοδήποτε αριθμό (δεν αφορά  μόνο PlanetSims).
  •  Ο χρήστης Α καλεί τον αριθμό B1 (όπου Β1 είναι ένας από τους συμμετέχοντες στην κλήση συνδιάσκεψης) στη διεθνή του μορφή. Στη συνέχεια, θα του ζητηθεί να πατήσει το πλήκτρο αστέρι (*) για να προσθέσει τον Β1   στην συνδιάσκεψη ή να πατήσει το # για να ακυρώσει την κλήση και να επιστρέψει στη συνδιάσκεψη.Εάν ο χρήστης Α τερματίσει την κλήση τότε όλες οι σχετικές κλήσεις τερματίζονται.